ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

 
1. Inledning
Dessa allmänna bestämmelser gäller såvitt ej säljare och köpare skriftligen överenskommit om annat.

2. Anbud och offert

2.1 Offerter är bindande för säljaren under 30 dagar från offertdatum såvida ej annat uttryckligen anges däri.

2.2 Endast skriftliga överenskommelser är bindande. Inte muntliga.
 
3. Priser och leveransvillkor

3.1 Angivet pris gäller exklusive mervärdeskatt eller annan liknande skatt.
Priset är vidare baserat på gällande växelkurs vid tidpunkt för anbud respektive orderbekräftelse. Skulle mellan orderdatum och leveransdatum sådan förändring av växelkursen inträffa som beror på myndigheternas beslut om uppvärdering respektive nedvärdering av de berörda ländernas valutor i förhållande till varandra ska priser omräknas med hänsyn därtill.

3.2 Förändringar i tullar, varuskatter, acciser eller andra avgifter som för säljaren medför ökade kostnader för leveransens fullgörande och som inte kunnat av säljaren beaktas berättigar säljaren att höja avtalat pris i motsvarande mån.

3.3 Priset gäller såvitt ej annat angives, fritt vårt lager inklusive emballage. Specialemballage samt pall debiteras till självkostnadspris och återtages inte. Säljarens ansvarsskyldighet upphör i och med avlämnandet av gods till järnväg, biltransportbolag, post eller annat transportföretag. Eventuell skada under transporten ska således av köparen anmälas direkt till transportföretaget.

3.4 På order utgår fraktavgift om inte annat särskilt avtalats.

3.5 Vid leverans av vara, som ej lagerföres utan beställes särskilt för köparens räkning, äger säljaren rätt till över- eller underleverans med högst 10% av överenskommen kvantitet.
 
4. Leveranstid
4.1 Om inte annat överenskommits ska angiven leveranstid anses löpa från den dag säljaren godkänt ordern.
4.2 Leveransen ska anses fullgjord den dag som varan avsänts eller anmälts färdig för avhämtning eller inspektion.
4.3 Om köparen genom tillägg eller ändring i beställning eller på annat sätt ändrar förutsättningarna för avtalad leveranstid eller om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 5.1 eller 5.2 angiven omständighet äger säljaren förlänga leveranstiden i den utsträckning som med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

4.4 Försenas leveransen mer än 30 dagar och beror dröjsmålet inte av händelse som i punkt 5.1 eller 5.2 säges eller någon köparens handling eller underlåtenhet, äger köparen skriftligen häva avtalet såvitt avser den försenade leveransen. Oavsett om avtalet häves eller inte är köparen berättigad till ersättning eller skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse därom träffats.

4.5 Om köparen underlåter mottaga leveransfärdigt gods på fastställd tid är han det oaktat skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans som om godset ifråga hade levererats. Säljaren ska ombesörja lagring av godset på köparens risk och kostnad och försäkra godset på köparens bekostnad om köparen så begär.
 
5. Befrielsegrunder (force majeure)


5.1 Skulle till följd av omständigheter som ligger utanför säljarens kontroll, såsom arbetskonflikt, olyckshändelse, krigstillstånd och varje annan svårighet att erhålla arbetskraft, transportolycka, myndighetsbestämmelser, införselförbud, valutarestriktioner eller annan jämförlig omständighet, blockad, avspärrning, politiska oroligheter, naturkatastrof, kraftbrist, maskinskada eller andra rubbningar i tillverkningen, brist på transportmedel eller trafikrubbningar vid järnvägar, hamnar eller andra trafikinstitutioner, eller andra förhållanden, likgiltig av vilken art, som ligger utom säljarens kontroll och som påverkar säljarens möjligheter att fullgöra avtalet, antingen leveransens fullgörande hindras eller försvåras eller framställningen av de försålda varorna fördyras eller leveransen försenas, äger säljaren rätt att utan ersättningsskyldighet till köparen, för förstnämnda två fall genom skriftligt meddelande, fritaga sig från skyldighet att fullgöra leveranserna antingen helt eller delvis, därest köparen inte medgiver av förhållandena betingad prisförhöjning, samt i sistnämnda fall erhålla en mot den tid, under vilken hindret varar, svarande förlängning av leveranstiden.

5.2 Försenad, utebliven eller felaktig leverans från någon av säljarens underleverantörer eller annat till underleverantörer hänförligt förhållande som hindrar, försvårar, fördyrar eller försenar leveransen, anses alltid som omständighet utanför säljarens kontroll.
 
 
6. Betalning

6.1 Betalning ska, där ej annorlunda föreskrivits, ske inom 30 dagar från leveransdatum.

6.2 Likvid till representant utan skriftlig fullmakt godkännes ej.

6.3 Säljaren äger som villkor för leverans begära, att köparen ställer säkerhet för fullgörandet av sin betalningsskyldighet.

6.4 Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning förrän den är helt inlöst.

6.5 Det levererade förblir säljarens egendom till dess detsamma blivit till fullo betalt.

6.6 På till betalning förfallet belopp äger säljaren rätt att från förfallodagen debitera dröjsmålsränta. Påminnelseavgift utgår vid försenad betalning.

6.7 Vid fortsatt utebliven betalning, äger säljaren rätt att anlita inkassobolag för indrivning av betalning.

7. Garanti och reklamation

7.1 Köparen ska genast efter mottagandet undersöka varan och utan dröjsmål skriftligen reklamera fel eller brist i leveransen.

7.2 Säljaren garanterar att försålda maskiner, verktyg och tillbehör samt reservdelar inte är häftade med fabrikationsfel och förbinder sig att under en tidsrymd av 1 år från leveransens fullgörande kostnadsfritt inom skälig tid i sitt val ersätta, reparera eller omarbeta det felaktiga godset.

7.3 Anmärkning mot kvalitet i gods, som icke orsakats av olämpliga transport-, hanterings- och lagerförhållanden eller till följd av atmosfärisk påverkan, gällande vara som är av typ förbrukningsartikel, ska göras omedelbart efter det felet upptäckts och senast inom ett år efter mottagandet av varan. Görs ej sådan anmärkning omgående, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar han rätten att påtala felet.

7.4 Anmärkning mot levererad kvantitet ska vara säljaren till handa inom 8 dagar från mottagandet av varan.

7.5 Vid fel eller brist i levererad vara som ej avses med punkt 7.2 ska säljaren kostnadsfritt inom skälig tid leverera ny vara. Säljarens garanti omfattar endast varans sammansättning och de egenskaper som framgår av specifikationen för varan ifråga. För arbetsresultatet vid varans användning lämnas icke någon garanti.

7.6 Köparen äger ej rätt att häva köpet vid fel eller brist och ej heller rätt till annan ersättning eller skadestånd än ovan eller i punkt 9 stadgas.
 
 
8. Returbestämmelser

8.1 Retur eller reklamationsanspråk skall inkomma till säljaren senast 8 dagar efter mottagande av vara hos köparen.

8.2 Retur av levererad vara får ej ske förrän säljaren lämnat skriftligt medgivande med returnummer.

8.3 Varor äldre än 12 månader, reservdelar, icke lagervaror samt varor med begränsad hållbarhet återtages ej.

8.4 Om säljaren godkänner, att varan returneras, men vållande från säljarens sida icke föreligger, krediteras köparen fakturabeloppet med avdrag för returavgift enligt av säljaren tillämpade returbestämmelser. Varan ska returneras med av köparen betald frakt.

8.5 Returnerade varor ska vara i nyskick och säljaren tar inte ansvar för potentiella fraktskador.


9. Begränsning av skadeståndsskyldighet

9.1 Säljarens ersättnings- och skadeståndsskyldighet omfattar, även där Force majeure-klausulen ej är tillämplig, aldrig skada som för köparen kan uppstå i förhållande till tredje man eller egen rörelse. Skadeståndsskyldighet inskränker sig till att omfatta högst varans, eller däri ingående förstörd dels, värde, och kan alltid fullgöras genom ersättningsleverans från säljarens sida.

9.2 Säljaren fritager sig från ansvar för direkta eller indirekta förluster, som möjligen åsamkats köparen eller andra personer, eller skador eller olyckshändelser, som uppkommer genom yttre åverkan eller felaktig behandling av de levererade varorna.

9.3 Säljaren kan komma att lämna rekommendationer och/eller muntlig information anpassad till en specifik produkt, och köparen kan därför inte förlita sig på rekommendationen och/eller den muntliga informationen för annat ändamål.
Säljaren kan komma att hålla demonstration och/eller utbildning avseende användning av produkter. En lämnad rekommendation eller muntlig information från säljaren innebär inte att säljaren garanterar att ett visst resultat uppnås utan skall alltid anses vara en vägledning för köparen.
 
 
10. Förfaringssätt vid tvist
Tvist med anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband, ska avgöras enligt svensk rätt att upptagas till prövning i säljarens val av Stockholms Tingsrätt såsom första rättsinstans eller genom skiljedom enligt gällande lag om skiljemän.
Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller från 1 januari 2020.


Laddar
Laddar